orzel


Statut

I. Nazwa i siedziba

1. Stowarzyszenie nosi nazwe "Klub Polski w Bernie".
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Bern (Szwajcaria).

II. Cel

3. Klub Polski jest stowarzyszeniem obejmujacym Polaków
zamieszkalych w Bernie i okolicy, dla szerzenia życia towarzyskiego
w oparciu o ideowe i obyczajowe pierwiastki narodowej kultury
oraz dla dzialalności spolecznej i charytatywnej.
Klub Polski popiera każdą dzialalność dla dobra niepodleglosci Polski.
Wszelka dzialalność Klubu nie może byc sprzeczna z ustawodawstwem szwajcarskim.

III. Członkowie

4. Członkiem zwyczajnym Klubu Polskiego moze byc każdy Polak lub osoba
pochodzenia polskiego, ktorzy poczuwają sie do wspólnoty z narodem polskim.
Członkiem nadzwyczajnym może byc kazdy cudzoziemiec.
Członkowstwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie
na wniosek Zarzadu osobom szczególnie zaslużżonym dla Klubu Polskiego.
5. O przyjeciu do Klubu Polskiego decyduje Zarzad na podstawie pisemnego
zgłoszenia popartego podpisem dwóch czlonkow.
Od decyzji Zarzadu przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia.
6. Wystapienie członka z Klubu Polskiego powinno byc zgłoszone pisemnie.
7. O wykluczeniu z Klubu Polskiego decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarzadu.

IV. Władze Stowarzyszenia

8. Władzami stowarzyszenia są:
a ) Walne Zgromadzenie Członkow Zwyczajnych,
b ) Zarzad,
c ) Sąd Honorowy,
d ) Komisja Rewizyjna.

V. Walne Zgromadzenie Członkow Zwyczajnych

9. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Klubu Polskiego.
Walne Zgromadzenie moze być zwyczajne albo nadzwyczajne.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa sie raz na rok.
Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest
obecność połowy członkow Klubu Polskiego.
W drugim terminie uchwały są prawomocne bez względu na ilość obecnych.
11. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad drogą pisemnych zawiadomień,
ktore rozsyła sie członkom Klubu Polskiego przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania,
z równoczesnym podaniem porzadku obrad.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad mocą własnej uchwały,
na żadanie 1/5 członkow Klubu Polskiego lub też Komisji Rewizyjnej.
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a ) ogólny nadzór nad działalnoscia stowarzyszenia w sensie
punktu 3 niniejszego Statutu i uchwalanie wytycznych dla
działalnosci Klubu Polskiego,
b ) wybór Zarzadu, Sądu Honorowego oraz Komisji Rewizyjnej,
c ) uchwalenie budżetu oraz przyjmowanie sprawozdan Zarzadu
oraz Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępujacemu Zarzadowi,
d ) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarzdu w mysl punktu 6.
e ) uchwalanie wysokości wpisowego oraz skladek czlonkowskich,
f ) wykluczanie z Klubu Polskiego, zgodnie z punktem 7
(np. z powodu zalegania ze skladkami za okres trzech lat),
g ) zmiana Statutu, wiekszości 2/3 glosów,
h ) uchwala o likwidacji Klubu Polskiego,
i ) decyzja we wszystkich sprawach wniesionych w terminie przewidzianym
na porzadek dzienny obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. Zarzad

14. Zarzad składa sie z prezesa, wiceprezesa do spraw programowych,
wiceprezesa do spraw organizacyjnych, skarbnika, sekretarza
i dwoch gospodarzy.
15. Zarzad jest wybierany na przeciag jednego roku przez Walne Zgromadzenie.
16. Do kompetencji Zarzadu należy kierowanie dzialalnościa Klubu Polskiego
w mysl punktu 3, zawiadywanie majątkiem Klubu, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
reprezentacja Klubu na zewnątrz oraz decyzję o przyjęciu nowych członkow
w myśl punktu 5. Do akcji społecznej lub charytatywnej Zarząd stowarzyszenia wybiera Komitet Pomocy,
zlożony z członkow jako organ wykonawczy, odpowiedzialny przed Zarzadem.
Komitet Pomocy moze zapraszać do wspólpracy osoby nie będace członkami.
Do prawomocnosci zobowiazan wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.
17. Uchwały Zarzadu ważne są przy obecnoफci co najmniej trzech członkow Zarzadu
i zapadaj zwykle większością glosów; w razie równosci decyduje przewodniczacy.

VII. Sąd Honorowy

18. Sąd Honorowy składa się z trzech członkow (w tym przewodniczacy)
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg jednego roku.
19. Do kompetencji Sądu Honorowego należy rozpatrywanie spraw spornych,
zaistnialych miedzy czlonkami Klubu Polskiego.
20. Sprawa zostaje przekazana Sądowi Honorowemu na zgodny wniosek obu stron.

VIII. Komisja Rewizyjna

21. Komisja Rewizyjna składa sie z przewodniczacego oraz dwoch członkow
wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku.
22. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalność finansową Klubu Polskiego
i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium
dla ustepujacego Zarzadu.

IX. Majątek Stowarzyszenia

23. Majątek Klubu Polskiego stanowią skladki członkowskie, zapisy,
dary oraz inne wpływy.

X. Likwidacja Stowarzyszenia

24. Rozwiazanie Klubu Polskiego następuje na wniosek Zarządu lub na wniosek
1/3 członkow zwyczajnych, uchwałą Walnego Zgromadzenia, powzietą 2/3 glosów.
Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu w razie likwidacji.

25. Statut niniejszy został uchwalony na Zebraniu Konstytucyjnym Klubu Polskiego w Bernie,
w dniu 4 grudnia 1948 i nastepnie uzupełniony dnia 28 lutego 1959, 15 lutego 1986, 11 pazdziernika 1992
oraz 8 wrzesnia 1996 roku.


[   Zarząd klubu  |   Działalność klubu  |   Nasza Szwajcaria  ]
[   Links  |   Listy z Polski  |   Napisz do nas  |   Jak zostać członkiem  |   Redakcja  ]
[   a było tak...  |   Inserate  |   Deutsche Version  ]

info@klubpolski.ch